Artikel 1 Begrippen en definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder opdrachtgever, degene die opdracht geeft tot een bouwtechnische keuring of een bouwkundig advies. NVO Bouwkeuringen (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32164287, hierna te noemen: “NVO”) neemt op zich om in opdracht van de opdrachtgever vastgoedobjecten te keuren (hierna ook te noemen: “inspecteren “), de resultaten van deze keuring(en) eventueel vast te leggen in een inspectierapport en dit rapport ter beschikking stellen aan de opdrachtgever.

1.2 Ten aanzien van de Bouwtechnische Keuring c.q het Bouwkundig Advies geldt het volgende: Een Bouwtechnische Keuring c.q het Bouwkundig Advies houdt in dat een algemene inspectie wordt uitgevoerd van de staat waarin (het gedeelte van) de woning zich op dat moment bevindt. Een Bouwtechnische Keuring c.q Bouwkundig Advies is geen gedetailleerd bouwkundig onderzoek. Een Bouwtechnische Keuring c.q Bouwkundig Advies geeft geen indicatie over de waarde van de woning. Kostenramingen van kosten van herstel en/of verandering zijn slechts indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Een Bouwtechnische Keuring c.q Bouwkundig Advies is geen specialistisch onderzoek ter zake van de fundering en constructie van de woning en/of aanbouw. Een Bouwtechnische Keuring c.q Bouwkundig Advies is geen controle op de noodzakelijke en/of verleende bouwvergunningen. Bij een Bouwtechnische Keuring c.q Bouwkundig advies wordt geen hak, breek- en sloopwerk verricht. Een Bouwtechnische Keuring c.q Bouwkundig Advies is geen garantie voor de afwezigheid van gebreken.

1.3 Onder een Bouwtechnische Keuring c.q Bouwkundig Advies wordt in ieder geval niet verstaan: Controle of op basis van bestek tekeningen en/of technische omschrijving voldaan is aan de (koop-/) aannemingsovereenkomst; Controle van niet gereinigde beglazing; Controle van de grondgesteldheid c.q grondkwaliteit (bijv. grondvervuiling); Controle van geluidsisolatie en/of warmte-isolatie; Controle van gas-, water- en/of elektrische installaties; Controle of uitvoeringen van berekeningen en metingen, bijvoorbeeld aan technische installaties; Controle van grondoppervlakte en/of perceelgrootte; Controle van dak en/of dakbedekking, anders dan op reguliere wijze visueel waarneembaar zonder technische hulpmiddelen; Controle van kruipruimte, anders dan op reguliere wijze visueel waarneembaar zonder technische hulpmiddelen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen NVO en opdrachtgever betreffende door NVO ten behoeve van de opdrachtgever verrichte of te verrichten Bouwtechnische Keuringen c.q. Bouwkundige Adviezen.

2.2 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, inden en voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

Artikel 3 Opdracht c.q. overeenkomst

3.1 Opdrachten worden aan NVO verstrekt middels een standaard Internetaanvraagformulier waarop alle relevante informatie met betrekking tot de te inspecteren object(en) zijn vermeld. Deze informatie is met betrekking tot verkoopkeuringen inclusief de door verkoper of opdrachtgever in verband met de meldingsplicht in te vullen en ondertekenen inlichtingenformulier van NVO of anderzijds verkregen informatie over al gesignaleerde gebreken en/of tekortkomingen.

3.2 De in artikel 3.1 bedoelde informatie wordt uiterlijk direct voor aanvang van de inspectie aan NVO overhandigd. Het inlichtingenformulier dient volledig en duidelijk leesbaar te worden ingevuld en ondertekend. Indien de opdrachtgever geen ingevuld en ondertekend inlichtingenformulier aan NVO heeft overhandigd, zal NVO geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden aanvaarden.

3.3 Afspraken ten behoeve van de inspecties kunnen afhankelijk van de opdracht door NVO worden gemaakt. Voor het tijdstip van de inspectie wordt een marge van plus of min 30 minuten gehanteerd, daar externe omstandigheden veelal een exact tijdstip niet kunnen worden gegarandeerd.

3.4 Het halen en brengen van sleutels zal slechts geschieden in uiterste noodzaak en uitsluitend op voorafgaand verzoek van de opdrachtgever en/of zijn vertegenwoordiger en binnen een straal van 20 km rond het te inspecteren object. In onderhavige situaties zal de opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger een sleutelverklaring opstellen en gereed hebben. De sleutelverklaring vrijwaart NVO tegen alle aansprakelijkheden en schaden van welke aard en ontstaan door welke oorzaak dan ook. Het halen en/of brengen van sleutels zal worden gefactureerd tegen de geldende tarieven van NVO.

3.5 De opdrachtgever garandeert dat NVO vrij toegang verkrijgt tot het te inspecteren object en alle te inspecteren onderdelen waaronder zolders, kruipruimten etc., dat er geen verrassende elementen aanwezig zijn waaronder loslopende huisdieren en dergelijke. Indien door NVO, om toegang tot het object te verkrijgen, de sleutels ergens moeten worden afgehaald en/of retour gebracht of er wachttijden ontstaan, heeft NVO het recht de hiermee gepaard gaande kosten in rekening te brengen.

3.6 Ten behoeve van de keuring worden de beganegrondvloeren geïnspecteerd in de directe omgeving van het kruipluik indien de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger niet bij de inspectie aanwezig is. Indien de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger wel bij de inspectie aanwezig is, wordt de onderzijde van de beganegrondvloer geïnspecteerd indien deze op eenvoudige wijze en onder goede omstandigheden en zonder gevaar toegankelijk is, dit in verband met veiligheid en Arbo-wetgeving. Een en ander uitsluitend ter beoordeling door NVO. Voor alle inspecties is een droge en minimaal vrije kruiphoogte van 0,50 meter vereist.

3.7 Daken, goten, overstekken, etc. tot een maximale hoogte van ca. 2,5 meter (1 verdiepingshoogte) worden geïnspecteerd, indien veilig, dit uitsluitend ter beoordeling door NVO, bereikbaar met ladders van maximaal 3,5 meter (werkende hoogte 2,5 meter). Indien hoger gelegen elementen dienen te worden geïnspecteerd, kan dit uitsluitend met door de opdrachtgever beschikbaar gesteld klimmateriaal dat voldoet aan de huidige wettelijke eisen, in goede staat van onderhoud verkerend en onder veilige omstandigheden, dit uitsluitend ter beoordeling door NVO.

3.8 Indien tijdens een inspectie blijkt dat bepaalde onderdelen c.q gedeelten van een object niet kunnen worden geïnspecteerd, wordt dit in het rapport vermeld.

3.9 Indien tijdens een inspectie blijkt dat bepaalde onderdelen c.q gedeelten van een object door een specialist c.q expert op een bepaald gebied dienen te worden geïnspecteerd, zal dit in het rapport worden aangegeven.

3.10 Indien tijdens een inspectie blijkt dat bepaalde objecten en/of gedeelten daarvan zeer moeilijk en niet zonder gevaar bereikbaar zijn, dit uitsluitend ter beoordeling door de NVO, worden deze objecten en/of gedeelten daarvan niet geïnspecteerd. Hiervan wordt in de rapportage melding gemaakt.

3.11 Indien een inspectie, wegens onder artikel 3.10 omschreven omstandigheden, geen doorgang kan vinden, moet worden afgebroken, of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd zal deze inspectie wel in rekening worden gebracht. Er zal dan een hernieuwde inspectie en/of een vervolginspectie plaatsvinden. Deze hernieuwde en/of vervolginspectie zal door NVO worden uitgevoerd conform de in onderhavige overeenkomst omschreven voorwaarden en tarieven.

3.12 Indien door NVO inspecties moeten worden verricht aan objecten welke deel uitmaken van een groter geheel, zal de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger vooraf aangeven welke gebouwonderdelen moeten worden meegekeurd. In onderhavige situaties behoudt NVO zich het recht voor evt. meerkosten te factureren.

3.13 De objecten worden door NVO, in het kader van de rapportage, visueel gecontroleerd respectievelijk geïnspecteerd. De zichtbare onderdelen worden beoordeeld op hun functionaliteit en kwaliteit. Voor die onderdelen die niet visueel te inspecteren zijn kan een afgeleid oordeel worden gegeven van de vermoedelijke kwaliteit op grond van de staat van de wel zichtbare, samengestelde en verband houdende bouwonderdelen.

3.14 De bevindingen van de inspecties met uitzondering van de opleveringskeuringen en de meeloopkeuring worden vastgelegd in het inspectierapport, waarvan opdrachtgever uitsluitend een digitaal exemplaar ontvangt. Op verzoek van de opdrachtgever kan tegen een meerprijs de papieren versie van het rapport worden toegestuurd.

3.15 De in een rapportage aangegeven kosten zijn globale ramingen van herstelkosten en/of kosten voor vervanging.

3.16 De geldigheidsduur van een rapport bedraagt 6 maanden.

3.17 Wijzigingen c.q. aanpassingen in de inspectierapporten en/of de werkmethodieken worden uitsluitend door NVO aangebracht.

3.18 Opdrachtgever heeft de plicht om de inhoud van de door NVO opgestelde rapportages en verstrekte adviezen na ontvangst te controleren op juistheid en volledigheid en binnen 14 dagen na dagtekening wijzigingen en/of aanmerkingen aan NVO door te geven. Tenzij binnen 2 weken wijzigingen en/of aanmerkingen door opdrachtgever aan NVO kenbaar zijn gemaakt wordt opdrachtgever geacht onvoorwaardelijk akkoord te gaan met uitgevoerde werkzaamheden, opgestelde rapportages en verstrekte adviezen. NVO heeft het recht zich te vergewissen over de juistheid van wijzigingen en/of aanmerkingen van opdrachtgever, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geen enkel recht kan doen gelden.

3.19 Er wordt tijdens de inspecties niet specifiek naar milieubelastende materialen gezocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Onder milieubelastende materialen wordt onder andere verstaan asbest, olietanks en dergelijke.

4. Vergoeding en betaling

4.1 De door NVO uit te voeren bouwtechnische inspecties en aanvullende diensten worden aan de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger gefactureerd conform de aan de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger afzonderlijk bevestigde tarieven.

4.2 NVO behoudt zich het recht voor de tarieven eens per jaar, per 1 januari, aan te passen conform het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie zoals telkens per 1 november vastgesteld door het C.B.S. Een aanpassing als hier bedoeld zal nooit kunnen leiden tot een daling van het tarief zoals dat gold op het tijdstip waarop de tarieven zouden worden aangepast.

4.3 Annulering door de opdrachtgever van een al verstrekte opdracht tot inspectie die plaats zou vinden op de dag van inspectie of op de laatste dag voor de dag van inspectie zal door NVO worden gefactureerd tegen het overeengekomen inspectietarief.

4.4 Indien blijkt dat een object, ondanks gemaakte afspraken, niet toegankelijk is of dat het object niet kan worden gekeurd, kan NVO niet verantwoordelijk c.q aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ontstane vertraging en/of schade van welke aard dan ook. Indien als gevolg hiervan een aangeleverde opdracht niet kan worden uitgevoerd, dan is hiervoor een vergoeding verschuldigd ter hoogte van het overeengekomen inspectietarief.

4.5 Bij het niet binnen de afgesproken tijd komen opdagen en/of niet aanwezig zijn van de bewoner, opdrachtgever, diens vertegenwoordiger of de verkoper ongeacht welke reden, worden de kosten gefactureerd aan de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger.

4.6 Indien NVO niet binnen redelijke tijd aanwezig kan zijn zal de inspectie geen doorgang vinden en worden er geen kosten in rekening gebracht.

4.7 Indien een situatie ontstaat zoals omschreven in de artikelen 4.4, 4.5 en 4.6 dient dit onverwijld aan de wederpartij te worden gemeld. Indien in de inspectieafspraken c.q planningen wordt geschoven, zal dit eveneens aan de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger respectievelijk NVO worden gemeld.

4.8 De verschuldigdheid van de vergoeding is niet afhankelijk van het resultaat van de Bouwtechnische Keuring c.q het Bouwkundig advies.

4.9 Alle door NVO opgegeven of met haar overeengekomen prijzen zijn inclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. Een opgegeven of overeengekomen (all-in) prijs betreft slechts de uitdrukkelijk daarbij aangeduide werkzaamheden, uit te voeren onder de redelijkerwijs normaal te verwachten omstandigheden en op basis van de bij NVO bij opgave of overeenkomen van de prijs bekende gegevens. Afwijkingen van of wijzigingen in bovenbedoelde werkzaamheden, omstandigheden, gegevens en dergelijke kunnen leiden tot meerwerk of kostenverhogingen en zijn reden tot aanpassing van de overeengekomen prijs. Bij werkzaamheden zonder einddatum worden per ingang van 1 januari van elk nieuw jaar de overeengekomen verkooptarieven geïndexeerd.

4.10 Betaling dient binnen 14 dagen via internet te geschieden middels een eenmalige automatische incasso of een directe overboeking via de bank (ideal). Na betaling kan de opdrachtgever beschikken over de rapportage, verslag of label. NVO heeft ten allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins voor betaling zekerheid, waaronder bankgarantie, te verkrijgen.

4.11 Indien opdrachtgever niet binnen de in artikel 4.10 genoemde termijn heeft betaald, is hij zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en kan de wettelijke rente in rekening worden gebracht . Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van NVO, verband houdende met de inning van enige vordering op de opdrachtgever of verband houdende met het verweer tegen een ten onrechte door de opdrachtgever gepretendeerde vordering, komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 5 Klachten

5.1 Eventuele klachten dienen, binnen 14 dagen, schriftelijk aan NVO te worden gemeld.

5.2 Het in behandeling nemen van een klacht impliceert geen erkenning van de schade, het gebrek, de tekortkoming en/of de aansprakelijkheid in welke vorm en door welke oorzaak dan ook. NVO behoudt zich ter zake dan ook alle rechten voor.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1 NVO is tegenover opdrachtgever aansprakelijk voor de schade, die deze lijdt als rechtstreeks gevolg van ernstige tekortkomingen door NVO of door personen in haar dienst bij de uitvoering van de opdracht begaan, indien en voor zover deze tekortkomingen onder normale omstandigheden bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van vakuitoefening vermeden hadden kunnen worden.

6.2 Bij mogelijke c.q vermeende aansprakelijkheid, is deze, in alle redelijkheid en billijkheid, als volgt gemaximeerd;
A: voor uitgevoerde bouwtechnische inspecties en rapportages, uitgevoerde expertises en alle verdere daarmee samenhangende werkzaamheden en rapportages tot maximaal EUR 1.500,–;
B: voor alle overige werkzaamheden en adviezen etc. tot het voor haar diensten ten behoeve van die uitgevoerde opdracht toekomende honorarium. Bij opdrachten met een looptijd langer dan drie maanden, is het totaal door NVO met betrekking tot de uitgevoerde opdracht te vergoeden schade beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

6.3 Bij de vaststelling van de hoogte van een eventueel te vergoeden schade gelden de in de algemene voorwaarden vermelde maxima en zal er een verrekening plaatsvinden voor ouderdom en bouwkundige staat van het object of het bouwkundige onderdeel waarop de schade is ontstaan, dit conform het indemniteitsbeginsel en in de verzekeringswereld gebruikelijke regelingen.

6.4 Wanneer is vastgesteld dat een schadevergoeding voor rekening van NVO komt, geldt een eigen risico van EUR 500,–

6.5 Indien de opdrachtgever tijdig en volledig de te verwerken gegevens verstrekt en NVO niettemin door schuld of nalatigheid de opgedragen werkzaamheden niet volledig c.q onjuist verricht, dan zullen aanvullende c.q correctiewerkzaamheden kosteloos worden uitgevoerd, mits de opdrachtgever binnen 48 uur na ontvangst van de verwerkte gegevens NVO van de tekortkomingen in kennis stelt.

6.6 Indien NVO met inachtneming van het vorenstaande aansprakelijk is voor de schade, is deze gerechtigd de schade op eigen kosten te doen beperken of ongedaan te maken, te herstellen of te doen herstellen.

6.7 Een door NVO uitgevoerde inspectie en/of uitgebracht rapport kan en mag niet worden gezien als een garantiedekking c.q een garantieverzekering, resp. een aanvullende dekking en / of aanvullende verzekering voor evt. gebreken en/of tekortkomingen van welke aard en ontstaan door welke oorzaak dan ook.

6.8 NVO is niet aansprakelijk voor het niet vermelden van gebreken die redelijkerwijs niet zichtbaar zijn en niet voor rekening van NVO behoren te komen, noch voor gebreken waarbij is aangegeven dat herstelwerkzaamheden verricht moeten worden of een nader specialistisch onderzoek gewenst of noodzakelijk is.

6.9 NVO is niet aansprakelijk voor het niet vermelden van gebreken ten gevolge van door de eigenaar, gebruiker, makelaar, opdrachtgever en / of derden verzwegen of onjuist opgegeven omstandigheden aan het te inspecteren object.

6.10 NVO is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een omschrijving in het rapport die niet overeenkomt met de in wettelijke voorschriften of reglementen van nutsbedrijven of voor door hen gehanteerde terminologie.

6.11 NVO is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, waaronder in ieder geval begrepen bedrijfsschaden, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- c.q. vertragingsschade, schade als gevolg van (het verschaffen van) gebrekkige medewerking, informatie of materialen van opdrachtgever, schade als gevolg van handelingen van aannemer of leveranciers in strijd met tekeningen, het bestek, ondeugdelijk uitgevoerde (herstel) werkzaamheden en/of verdere voorwaarden, schade aan personen, goederen of ter zake van het bouwkundige werk ontstaan, als gevolg van gebreken alsmede door ondeugdelijk uitgevoerde werkzaamheden door derden en evt. daaruit ontstane gevolgschaden en schaden wegens door NVO uitgevoerde werkzaamheden, gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt. In alle gevallen waarin NVO gehouden is tot betaling van schadevergoeding, zal deze, indien de schade is gedekt door een verzekering van NVO, nooit hoger zijn dan het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar ter zake wordt uitgekeerd.

6.12 NVO is niet aansprakelijk voor schades, die voortvloeien uit storingen en/of meerwerk veroorzaakt door of vanwege voorschriften en maatregelen van de overheden of nutsbedrijven.

6.13 NVO is niet aansprakelijk voor schade verband houdende met of ten gevolge van onjuiste kostenbegrotingen en/of verkeerde prijsopgave, schade ten gevolge van omissies in inspecties en inspectierapporten en/of schade voortvloeiende uit of verband houdende met adviezen en/of rapportages van externe deskundigen.

Artikel 7 Vervaltermijn

Onverminderd het bepaalde in artikel 6 is Opdrachtgever gehouden, indien hij van oordeel is of blijft dat NVO de opdracht niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, zulks –tenzij dit reeds op grond van het bepaalde in artikel 5 is gebeurd- onverwijld schriftelijk aan NVO kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen één jaar na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen één jaar, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.

Artikel 8 Beëindiging van de overeenkomst

8.1 Indien de opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, surseance van betaling aanvraagt, verkrijgt, in staat van faillissement wordt verklaard, alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft NVO het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling door middel van een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander naar haar keuze en steeds met behoud van haar enig toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en interesten.

9. Overmacht

9.1 Indien weersinvloeden en/of onvoorziene omstandigheden de inspectie onmogelijk maken, bemoeilijkt en/of vertraagt, dat uitsluitend ter beoordeling van/door NVO, behoudt NVO zich het recht voor inspectie uit te stellen en/of te onderbreken.

9.2 Onverminderd de NVO verder toekomende rechten heeft NVO het recht, indien zij door overmacht wordt verhinderd een overeenkomst uit te voeren, om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst ter keuze van NVO op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat NVO tot enige schadevergoeding gehouden is. Onder overmacht wordt ten deze verstaan elke omstandigheid, ten gevolge waarvan de naleving van de overeenkomst redelijkerwijze door de opdrachtgever niet meer kan worden verlangd, daaronder begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, brand, weersomstandigheden, ongevallen, gewijzigde wettelijke voorschriften resp. aanwijzingen en instructies van overheden, etc.

Artikel 10 (Intellectueel) eigendom

10.1 Alle auteursrechten, industriële en intellectuele eigendomsrechten op of in verband met geleverde adviezen, ontwerpen, tekeningen en/of software, blijven bij NVO en gaan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, niet op de opdrachtgever over. NVO en de opdrachtgever zijn over en weer gebonden om gegevens, waarvan zij in het kader van de overeenkomst kennis krijgen en waarvan duidelijk is dat die tot de vertrouwelijke informatie van de anderen behoren, als strikt vertrouwelijk te behandelen.

Artikel 11 Toepasselijke recht en geschillen

11.1 Alle rechtsverhoudingen tussen NVO en opdrachtgever waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands Recht.

11.2 Alle geschillen die verband houden met de rechtsverhouding tussen NVO en opdrachtgever waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend voorgelegd aan de rechtbank in Utrecht tenzij bepalingen van dwingend rechte anders voorschrijven.

Artikel 12 Slotbepaling

12.1 De Algemene Voorwaarden treden in werking op 10 september 2012